Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 05.08.2018

1. Postanowienia ogólne i dane do kontaktu

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką”) ma zastosowanie do danych osobowych klientów i użytkowników (dalej zwanych „ Użytkownikami”) strony internetowej spółki WALMARK, a.s. (dalej zwanej „WALMARK” lub „ Administratorem”), które spółka ta gromadzi i przetwarza, jako administrator danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej i usług na niej udostępnianych (dalej „Strona Internetowa”).

Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” – zwane dalej „RODO”)

2. Podstawowe dane Administratora

Nazwa: WALMARK, a.s.
Siedziba: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Nr identyfikacyjny 00536016
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, pod numerem B 2501
tel.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.eu

Dane kontaktowe przedstawiciela WALMARK w Polsce
Nazwa: Walmark Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Klimczaka 1, klatka E
02-797 Warszawa
tel. 801 31 66 55 (Pn.-Pt. 8:00-16:00)
e-mail: gdpr@walmark.pl

3. Aktualizacja i dostępność Polityki

WALMARK może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Informacja na temat daty ostatniej aktualizacji Polityki znajduje się powyżej. Zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą publikacji zaktualizowanej wersji na stronie internetowej. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej po takiej aktualizacji, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zaktualizowaną wersję Polityki.

4. Informacje udostępnione przez Użytkownika

W niektórych częściach niniejszej strony internetowej możliwość korzystania z pewnych usług (np. rejestracja w Programie Lojalnościowym WALMARK lub przetwarzanie zamówień) bądź uczestnictwa w danej aktywności (np. konkursy konsumenckie) może być uzależniona od podania danych osobowych Użytkownika.

WALMARK może połączyć udzielone informacje z innymi informacjami uzyskanymi na stronie internetowej lub w inny sposób np. przy okazji poprzednich zamówień Użytkownika.

5. Bierne gromadzenie i wykorzystanie informacji

Podczas przeglądania strony internetowej, niektóre informacje mogą być gromadzone w sposób bierny przez użycie różnego rodzaju technik i narzędzi, np. adresy IP, pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) oraz gromadzenie danych (tj. bez faktycznego aktywnego udzielania informacji przez Użytkowników).

Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” oraz innych technologii monitorowania stosowanych na naszej stronie zawarte są w Polityce Plików Cookies . Polityka Plików Cookies wyjaśnia sposób, w jaki można zablokować pliki „cookies” oraz technologię monitorowania.

6. Odesłania do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka nie dotyczy ochrony danych osobowych, udzielania informacji ani innych procedur zewnętrznych podmiotów współpracujących z WALMARK, za które spółka ta nie ponosi odpowiedzialności, w tym podmiotów zewnętrznych prowadzących stronę internetową lub jej części (w tym aplikacje), do których można uzyskać dostęp z niniejszej strony internetowej lub do której na niniejszej stronie znajduje się odesłanie. Fakt, że z naszej strony można uzyskać dostęp do takich stron innych podmiotów lub że istnieją na niej odesłania do nich nie oznacza zgody WALMARK na takie strony.

7. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

W niektórych przypadkach WALMARK może uzyskać informację na temat Użytkowników bezpośrednio od nich lub z innych legalnych źródeł. Niektóre informacje uzyskane przez WALMARK w ten sposób można sklasyfikować jako „dane osobowe” zgodnie z art. 4 (1) RODO.

Informacje na temat osoby niezidentyfikowanej lub niemożliwej do zidentyfikowania mogą być wykorzystywane i publikowane w dowolny sposób. Jeżeli dane niedotyczące osoby niezidentyfikowanej lub niemożliwej do zidentyfikowania można powiązać z danymi dotyczącymi osób niezidentyfikowanych lub niemożliwych do zidentyfikowania (np. nazwisko Użytkownika można powiązać z jego lokalizacją geograficzną), WALMARK zachowa takie powiązane informacje jako dane osobowe tak długo, jak długo dane te będą powiązane (np. rekomendacja najlepszego sposobu dostarczenia towarów do miejsca zamieszkania Użytkownika lub rekomendacja dotycząca takiego samego lub podobnego produktu w sprzedaży).

8. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na warunkach określonych w art. 15 RODO. Administrator udostępni Użytkownikowi bezpłatnie kopię przetwarzanych danych osobowych wraz z innymi informacjami z tym związanymi. Administrator może pobrać uzasadnioną opłatę za wszelkie następne kopie, o które poprosi Użytkownik.
 2. Korzystając z prawa do sprostowania, Użytkownik może także zwrócić się o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych na warunkach określonych w art. 16 RODO.
 3. Jeżeli Użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia danych osobowych, Administrator będzie zobowiązany do usunięcia odpowiednich danych osobowych, chyba że będzie przetwarzał i utrzymywał określone dane w celu wykonywania swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa albo też zostaną spełnione inne warunki określone w art. 17 RODO.
 4. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Co do prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie możliwym do odczytu maszynowego oraz posiada prawo przeniesienia tych danych do innego administratora danych. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo poprosić, by jego dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego.
 6. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w oparciu o wyłącznie automatyczne przetwarzanie (w tym profilowanie), Użytkownik może zostać wyłączony z takich czynności na warunkach przewidzianych w art. 22 RODO.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) , jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych skutkuje naruszeniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Dane do kontaktu Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych w Polsce
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  T: 22 531 03 00
  E:
  https://giodo.gov.pl/493

 8. Każdy Użytkownik ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna, że w wyniku przetwarzania jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także ma prawo do dochodzenia odszkodowania przed sądem.

9. Prawo sprzeciwu

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie ust. 7.4 i 7.5 niniejszej Polityki, Użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (na podstawie dotyczącej jego konkretnej sytuacji) na warunkach przewidzianych w art. 21 RODO.

W celu wykonania tego prawa można się z nami skontaktować w jeden z wyżej podanych sposobów kontaktu z WALMARK.