Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 06 12

1 Bendrosios sąlygos ir kontaktai

Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma asmens duomenims, kuriuos WALMARK, a.s., kaip duomenų valdytojas (toliau – WALMARK arba Duomenų valdytojas), renka ir tvarko apie savo klientus ir interneto svetainės naudotojus (toliau – Naudotojas) jiems naudojantis interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis (toliau – Interneto svetainė).

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).

2 Pagrindiniai Duomenų valdytojo duomenys

Pavadinimas: WALMARK, a.s.
Registruota buveinė: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Įmonės kodas: 00536016
Bendrovė registruota Bendrovių registre, kurį tvarko Ostravos apygardos teismas, bylos Nr. B 2501
Tel.: [+420 800 141 141]
El. paštas: podpora@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.com

WALMARK atstovo kontaktai:
Ignas Keras
Registruota buveinė: Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva
Tel.: + 370 5 210 1940
El. paštas: pagalba@walmark.lt

BDAR vadovo kontaktai:
Dagmar Přibylová
Registruota buveinė: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Tel.: +420 724 069 693
El. paštas: gdpr@walmark.lt

3 Politikos atnaujinimas ir prieinamumas

WALMARK gali keisti šią Politiką. Šios Politikos paskutinio atnaujinimo data nurodoma dokumento pradžioje. Šios Politikos pakeitimai įsigalioja, kai atnaujinta redakcija paskelbiama interneto svetainėje. Jeigu naudojatės mūsų interneto svetaine po to, kai Politika buvo atnaujinta, tai reiškia, kad jūs sutinkate su atnaujinta Politikos redakcija.

4 Naudotojo pateikiama informacija

Kai kuriose interneto svetainės vietose Naudotojui pasinaudoti paslaugomis (pvz., registracija į WALMARK lojalumo programą arba užsakymų tvarkymu) arba dalyvauti konkrečioje veikloje (pvz., vartotojų konkursuose) galima tik pateikus asmens duomenis.

WALMARK gali apjungti pateiktą informaciją su kita informacija, gauta interneto svetainėje ar kitais būdais, įskaitant ankstesnius Naudotojo užsakymus.

5 Pasyvus informacijos rinkimas ir naudojimas

Naršant interneto svetainėje gali būti pasyviai renkama tam tikra informacija naudojant įvairius būdus ir priemones, pvz., IP adresus, slapukus ir duomenų rinkimą (t.y. Naudotojui aktyviai nesuteikiant tokios informacijos).

Išsamią informaciją apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir kitas stebėsenos technologijas rasite mūsų Slapukų politikoje . Slapukų politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip galima užblokuoti slapukus ir stebėsenos technologijas.

6 Nuorodos į kitas interneto svetaines

Ši Politika neapima asmens duomenų apsaugos, informacijos teikimo ir kitų procedūrų, kurias atlieka išorės partneriai. WALMARK neprisiima atsakomybės dėl išorės partnerių, įskaitant tuos, kurie valdo interneto svetainę ar svetainės dalis (įskaitant programėles), kurias galima pasiekti per interneto svetainę, arba, į kurias yra nuoroda interneto svetainėje. Prieinamumas prie tokių trečiųjų šalių interneto svetainių ar nuorodos į jas nereiškia WALMARK bendrovės sutikimo dėl tokios interneto svetainės.

7 Asmens duomenų tvarkymo aprėptis ir tikslas

Kai kuriais atvejais WALMARK gali gauti informaciją apie Naudotojus tiesiogiai iš Naudotojo arba iš kitų teisėtų šaltinių. Tokiu būdu tam tikra WALMARK gauta informacija pagal BDAR 4 straipsnio 1 dalį gali būti priskiriama asmens duomenims.

Informacija apie asmenį, kurio asmens tapatybė nėra nustatyta arba negali būti nustatyta, gali būti naudojama ir skelbiama bet kokiu tikslu. Jeigu duomenys, nenusiję su asmenimis, kurių asmens tapatybė nenustatyta arba negali būti nustatyta, gali būti susieti su asmenų, kurių asmens tapatybė nenustatyta arba negali būti nustatyta, duomenimis (pvz., jūsų vardas ir pavardė gali būti susieti su jūsų gyvenamąja vieta), WALMARK saugos taip susietą informaciją kaip asmens duomenis tol, kol tie duomenys bus susiję (pvz., rekomendacija dėl geriausio prekių pristatymo į jūsų gyvenamą vietą būdo arba rekomendacija dėl to paties ar panašaus reklamuojamo produkto).

Asmens duomenų tvarkymo aprėptis ir tikslas, trukmė ir asmenys, turintys teisę gauti prieigą prie asmens duomenų, pateikiami lentelėje.

 

8 Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

  • Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis BDAR 15 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. Duomenų valdytojas turi nemokamai pateikti Naudotojui tvarkomų asmens duomenų kopiją kartu su visa kita susijusia informacija. Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį už visas kitas Naudotojo prašomas kopijas.
  • Pasinaudodamas teise reikalauti ištaisyti duomenis Naudotojas gali prašyti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys BDAR 16 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.
  • Jei Naudotojas pasinaudoja teise reikalauti ištrinti asmens duomenis, Duomenų valdytojas privalo ištrinti atitinkamus asmens duomenis, nebent Duomenų valdytojas tvarkytų ir laikytų konkrečius duomenis vykdydamas teisės aktuose nustatytas Duomenų valdytojo pareigas arba jeigu nėra įvykdytos kitos BDAR 17 straipsnyje nurodytos sąlygos.
  • Naudotojas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnio sąlygas.
  • Pagal BDAR 20 straipsnį „Teisė į duomenų perkeliamumą“, Naudotojas turi teisę gauti iš Duomenų valdytojo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Naudotojas turi teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
  • Jei taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą) grindžiamas sprendimų priėmimas ir profiliavimas, atsižvelgdamas į BDAR 22 straipsnyje numatytas sąlygas, Naudotojas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys taip nebūtų tvarkomi.
  • Kiekviena(-s) Naudotoja(-s) turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos inspekcijai), jeigu ji/jis mano, kad jos/jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kontaktai: https://www.ada.lt, Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.
  • Kiekviena(-s) Naudotoja(-s) turi teisę imtis veiksmingų teisminių teisiųgynimo priemonių, jeigu ji/jis mano, kad jos/jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9 Jūsų teisė nesutikti

Vadovaujantis BDAR 21 straipsniu Naudotoja(-s) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti (dėl su jos/jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių), kad būtų tvarkomi šios Politikos 7.4 ir 7.5 dalyse nurodyti jos/jo asmens duomenys.

Norėdami pasinaudoti šia teise, kreipkitės į mus šio dokumento pradžioje nurodytais WALMARK kontaktais.