Privātuma politika

1. Vispārīgi nosacījumi un kontaktinformācija

Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) attiecas uz savu klientu un savas tīmekļa vietnes lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) personas datiem, ko WALMARK a.s. kā datu pārzinis (turpmāk tekstā – “WALMARK” vai “Pārzinis”) iegūst un apstrādā saistībā ar tīmekļa vietnes lietošanu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu (turpmāk tekstā – “Tīmekļa vietne”).

Personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – “VDAR”).

2. Pamatinformācija par Pārzini

Nosaukums: WALMARK, a.s.
Juridiskā adrese: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Reģistrācijas Nr.: 00536016
Uzņēmums ir reģistrēts komercreģistrā, kuru uztur apgabaltiesa Ostravā, lietas Nr. B 2501
Tālr. Nr.: +420 800 141 141
E-pasta adrese: info@walmark.cz
Tīmekļa vietne: www.walmarkgroup.com

WALMARK pārstāvja kontaktinformācija:
Vārds, uzvārds, amats: Ignas Keras
Juridiskā adrese: Mėnulio g. 7, Vilnius. LT04326
Tālr. Nr.: +37060215268
E-pasta adrese: ignas.keras@walmark.lt

VDAR pārziņa kontaktinformācija:
Vārds, uzvārds, amats: Dagmar Přibylová
Juridiskā adrese: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
Tālr. Nr.: +420 234 709 811
E-pasta adrese: gdpr@walmark.cz

3. Atjauninājumi un Politikas pieejamība

WALMARK ir tiesības mainīt šīs Politikas saturu. Informācijas sākumā norādīts Politikas jaunākā atjauninājuma datums. Politikas izmaiņas stājas spēkā, tiklīdz Politikas atjauninātā versija ir publicēta tīmekļa vietnē. Lietojot mūsu tīmekļa vietni pēc tam, kad Politikā sniegtā informācija ir atjaunināta, tiks uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt atjaunotajai Politikas versijai.

4. Lietotāja sniegtā informācija

Dažas tīmekļa vietnes daļas palīdz nodrošināt pakalpojumus (piemēram, reģistrāciju WALMARK lojalitātes programmā vai pasūtījumu apstrādi) vai veikt dažādas darbības (piemēram, piedalīties klientu konkursos), un tāpēc ir nepieciešami lietotāju personas dati.

WALMARK ir tiesības sniegto informāciju apvienot ar citu informāciju, kas iegūta tīmekļa vietnē vai citādi, arī, piemēram, no Lietotāja iepriekšējiem pasūtījumiem.

5. Datu pasīvā apkopošana un informācijas izmantošana

Brīdī, kad Lietotājs pārlūko tīmekļa vietni, ar dažādām metodēm un rīkiem pasīvi var tikt apkopota dažāda informācijas, piemēram, IP adrese, sīkdatnes un datu kopas (t. i., lai gan Lietotāji faktiski aktīvi nesniedz informāciju).

Vairāk par sīkdatnēm un citām mūsu tīmekļa vietnē izmantotām uzraudzības tehnoloģijām var uzzināt Sīkdatņu politikā. Sīkdatņu politikā ir paskaidrots, kā var bloķēt sīkdatnes un uzraudzības tehnoloģijas. Ja Lietotājs nebloķē sīkdatnes un citas uzraudzības tehnoloģijas, tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt to izmantošanai.

6. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Politikā nav sniegta informācija par personas datu aizsardzību, informācijas sniegšanu un citām procedūrām, ko veic ārējie partneri un par ko WALMARK neuzņemas atbildību. Tas attiecas arī uz ārējiem partneriem, kas izmanto tīmekļa vietni vai tās daļas (arī lietotnes), kam var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes, vai uz kuru ved šajā tīmekļa vietnē publicētā saite. Piekļuvi vai jebkādu saiti mūsu tīmekļa vietnē uz trešās personas tīmekļa vietni nevar uzskatīt par WALMARK atbalstu attiecīgajai tīmekļa vietnei.

7. Personas datu apstrādes apmērs un nolūks

Dažos gadījumos WALMARK var apkopot informāciju par Lietotājiem, iegūstot informāciju tieši no Lietotāja vai izmantojot citus likumīgus avotus. Daļa informācijas, ko WALMARK iegūst šādā veidā, saskaņā ar VDAR 4. panta 1. punktu var tikt klasificēta kā “personas dati”.

Informāciju par jebkuru neidentificētu vai neidentificējamu personu var izmantot un publicēt jebkādā nolūkā. Ja datus, kas nav saistīti ar neidentificētām vai neidentificējamām personām, var sasaistīt ar datiem, kas attiecas uz neidentificētām vai neidentificējamām personām (piemēram, vārdu var skatīt kopā ar atrašanās vietu), WALMARK šādi saistītu informāciju uzskatīs par personas datiem, ja šie dati ir saistīti (piemēram, ieteikums par labākajiem uztura bagātinātājiem, ko nosūta uz tavu atrašanās vietu vai tavu dzīvesvietu, vai ieteikumus par to pašu vai līdzīgu produktu, kam ir akcija).

Informācija par personas datu apstrādes apmēru, nolūku, ilgumu un personām, kas ir pilnvarotas piekļūt personas datiem, norāda šajā tabulā.

8. Tavas tiesības personas datu apstrādes jomā

  • Saskaņā ar VDAR 15. pantu Lietotājam ir tiesības piekļūt personas datiem. Pārzinis Lietotājam bez maksas sniedz apstrādāto personas datu kopiju un citu saistītu informāciju. Pārzinis drīkst pieprasīt samērīgu samaksu par citām Lietotājam izsniegtām kopijām.
  •  Saskaņā ar VDAR 16. pantu Lietotājs, izmantojot tiesības labot datus, drīkst pieprasīt pievienot daļu personas datu.
  • Ja Lietotājs izmanto tiesības dzēst personas datus, Pārzinim attiecīgie personas dati ir jāizdzēš, izņemot gadījumus, kad Pārzinis apstrādā un glabā attiecīgos datus, lai pildītu Pārziņa pienākumus atbilstīgi tiesību aktiem, ja citi VDAR 17. pantu nosacījumu ir izpildīti.
  • (iv) (v) Saskaņā ar VDAR 20. pantu par tiesībām uz datu pārnesamību Lietotājam ir tiesības saņemt personas datus no Pārziņa strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Ja tas ir tehniskie iespējams, Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus viens pārzinis tieši nosūtītu citam pārzinim.
  • Izmantojot automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde (tostarp profilēšana), saskaņā ar VDAR 22. pantu Lietotājam ir tiesības tajā neiesaistīties.
  • Katram Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā iestādē (Datu valsts inspekcijā), ja Lietotājs uzskata, ka viņa personas datu apstrādes rezultātā tiek pārkāpti tiesību akti un noteikumi personas datu aizsardzības jomā. Datu valsts inspekcija: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 67 22 31 31 Fakss: 67 22 35 56 E-pasts: info@dvi.gov.lv
  • Katram Lietotājam ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, ja Lietotājs uzskata, ka, apstrādājot viņa personas datus, ir pārkāpti tiesību akti un noteikumi personas datu aizsardzības jomā, un Lietotājam ir tiesības tiesā pieprasīt kompensāciju.

9. Tavas tiesības iebilst

Saskaņā ar VDAR 21. pantu par datiem, kas apstrādāti atbilstoši šīs Politikas 7.4. un 7.5. punktam, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi (balstoties uz personiskiem iemesliem).

Lai izmantotu šīs tiesības, sazinies ar mums, izmantojot jebkuru no iepriekš tekstā minētajiem WALMARK saziņas kanāliem.